EUR
pl
 • Jeżeli Gospodarz nie dostarczy Łodzi lub co najmniej równoważnej Łodzi zastępczej w uzgodnionym terminie, Gość może odstąpić od tej imprezy Organizacyjnej, jednak nie wcześniej niż 24 godziny od rozpoczęcia czarteru i otrzymać pełny zwrot wszystkich dokonanych płatności do rezerwacji na stronie Tubber.
 • Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze Gościa są wykluczone, z wyjątkiem przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa Gospodarza. Jeżeli Gość nie zrezygnuje z czarteru, może żądać zwrotu ceny czarteru proporcjonalnie za czas, w którym Gospodarz nie wydał jachtu.
 • Uszkodzenie jachtu i jego wyposażenia, które nie wpływa na jego wykorzystanie i pozwala na prawidłową pracę jachtu oraz jego wykorzystanie nie może być podstawą do Zwrotu pieniędzy. W takim wypadku jakikolwiek zwrot pieniędzy nie będzie wykonany.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów Gospodarz niezwłocznie poinformuje o tym Gościa i Tubber drogą mailową lub telefoniczną.

Odpowiedzialność gospodarza

 • Gospodarz ponosi odpowiedzialność w stosunku do Gościa i jego załogi wyłącznie za straty lub szkody wynikające z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Gospodarza, a także za szkody na życiu i zdrowiu lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania obowiązków przez Gospodarz lub z celowego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub asystenta gospodarza.
 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieścisłościami, poprawkami, pomyłkami i wadami w dostarczonym pomocniczym sprzęcie żeglarskim, np. mapy morskie, podręczniki, kompas, sprzęt do namierzania radia itp.}
 • Roszczenia Gościa z tytułu niezdolności jachtu do użytkowania w wyniku uszkodzenia lub całkowitej utraty wyrządzonej przez Gościa lub osobę trzecią w trakcie czarteru są wykluczone.
 • Gospodarz jest zobowiązany do ubezpieczenia łodzi we właściwej sprawie. W razie potrzeby Tubber doradzi właścicielowi i poprosi o potwierdzenie firmy ubezpieczeniowej.
 • Gospodarz powinien zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania i wynajmu łodzi / jachtów / wanien przed umieszczeniem łodzi na stronie Tubber.

Polityka Anulacyjna Gospodarz

Tubber daje swoim gospodarzom możliwość wyboru spośród czterech różnych rodzajów zasad anulowania (bardzo rygorystyczne, ścisłe, umiarkowane i elastyczne). Polityka anulowania, którą wybierzesz, zostanie wyświetlona w Twojej ofercie, aby upewnić się, że goście wiedzą z wyprzedzeniem, jakie zasady anulowania będą przydatne. Zasady anulowania rezerwacji Tubber dotyczą różnych rodzajów hostingu. Tubber radzi wybrać politykę anulowania, która dostosowuje się do średniego okresu wynajmu Twojej oferty. Bardzo ścisłe Ścisłe Umiarkowane Elastyczne.

Standardowe

 • (Zalecane, gdy średni okres czarteru wynosi jeden tydzień lub więcej)
 • 50% zwrotu kosztów do 60 dni przed uzgodnioną datą i godziną zameldowania, z wyjątkiem opłat.
 • Opłaty za sprzątanie są zawsze zwracane, jeśli nie zameldujesz się.
 • Opłata za usługę Tubber nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku reklamacji Tubber należy zgłosić w ciągu 24 godzin od zameldowania, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w zasadach zwrotu kosztów dla gości.
 • Tubber będzie pośredniczył w razie potrzeby i ma ostatnie słowo we wszystkich sporach.
 • Rezerwacja zostaje oficjalnie anulowana, gdy gość kliknie przycisk anulowania na stronie internetowej Rubber.
 • Należne podatki zostaną zatrzymane i przekazane.

Częściowo refundowane

(Średni okres czarteru to 3-7 dni) Zwrot 75% do 60 dni przed datą i godziną zameldowania, z wyjątkiem opłat. Opłaty za sprzątanie są zawsze zwracane, jeśli gość nie zameldował się. Opłata za usługę Tubber nie podlega zwrotowi. W przypadku reklamacji Tubber należy zgłosić w ciągu 24 godzin od zameldowania, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Polityce Zwrotów Gości. Tubber będzie pośredniczył w razie potrzeby i ma ostatnie słowo we wszystkich sporach. Rezerwacja jest oficjalnie anulowana, gdy gość kliknie przycisk anulowania na stronie Tubber. Należne podatki zostaną zatrzymane i przekazane.

Średni

(Średni okres czarteru 1-2 dni) 50% zwrotu do 5 dni przed datą i godziną zameldowania, z wyjątkiem opłat. Opłaty za sprzątanie są zawsze zwracane, jeśli gość nie zameldował się. Opłata za usługę Tubber nie podlega zwrotowi. Jeśli istnieje skarga, Tubber musi zostać zauważony w ciągu 24 godzin od zameldowania, postępuj zgodnie z instrukcjami zgodnie z Polityką zwrotów gości Tubber będzie w razie potrzeby pośredniczył w mediacji i ma ostatnie słowo we wszystkich sporach. Rezerwacja jest oficjalnie anulowana, gdy gość kliknie przycisk anulowania na stronie Tubber. Należne podatki zostaną zatrzymane i przekazane.

Elastyczne

(Okresy czarterowe 1 dzień lub mniej) 99% zwrotu do 1 dnia przed datą i godziną zameldowania, z wyjątkiem opłat. Opłaty za sprzątanie są zawsze zwracane, jeśli gość nie zameldował się. Opłata serwisowa Tubber nie podlega zwrotowi. W przypadku reklamacji, Tubber musi zostać zauważony w ciągu 24 godzin od zameldowania, postępuj zgodnie z instrukcjami zgodnie z Zasadami zwrotów dla gości. Tubber będzie pośredniczył w razie potrzeby i ma ostatnie słowo we wszystkich sporach. Rezerwacja zostaje oficjalnie anulowana, gdy gość kliknie przycisk anulowania na stronie internetowej Tubber. Obowiązujące podatki zostaną zatrzymane i odprowadzone.

Obowiązki gospodarza i zwroty kosztów dla Tubber

Gospodarze powinni pamiętać, że są odpowiedzialni za zapewnienie, że łodzie, które umieszczają na Stronie, są zgodne z opisem w wykazie, spełniają standardy dotyczące dostępu, zdrowia i bezpieczeństwa oraz czystości i nie przedstawiają żadnemu Gościowi problemu z rezerwacją. W ciągu 24 godzin po zameldowaniu się Gościa, Gospodarze powinni być do dyspozycji lub udostępnić osobę trzecią, aby w dobrej wierze spróbować rozwiązać problem z Rezerwacją. Niniejsza Polityka zwrotów kosztów dla gości pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw ustawowych, jakie może przysługiwać gościowi. Prawa Tubber wynikające z niniejszej Polityki zwrotów dla gospodarza zastępują Politykę anulowania wybraną przez daną rezerwację Gospodarza.

Zasady zwrotu kosztów dla hosta

Jeśli jesteś gospodarzem i jeśli wystąpi co najmniej jeden z następujących problemów z rezerwacją:

 • Anulujesz rezerwację w ostatniej chwili, co jest definiowane jako anulowanie dokonane na 7 dni lub mniej przed datą zameldowania danej rezerwacji lub niedostarczenie Gościowi łodzi lub co najmniej równoważnej łodzi zastępczej w terminie uzgodnionym z gość.
 • Twoja łódź nie jest taka, jak opisano w jej wykazie na stronie Tubber.
  • Liczba stóp jachtu.
  • Liczba kabin.
  • Aktualny stan łodzi w porównaniu z zarezerwowanym
  • Rok budowy nie jest starszy niż oryginalnie zarezerwowany jacht na Tubber.com.
 • Jesteś bankrutem.
 • Twoja łódź nie jest już ubezpieczona, rezerwacja musi zostać anulowana.
 • Twoja łódź nie jest ogólnie czysta i higieniczna.
 • Nie ma łodzi.
 • Zamierzone i rażące zaniedbania przez lokalnego gospodarza
 • Twoja łódź nie jest bezpieczna zgodnie z lokalnymi normami lub nie ma co najmniej równoważnej łodzi zastępczej w czasie uzgodnionym z Gościem. Jeśli okres wynajmu wynosi dwa lub więcej tygodni, minimalny czas, przed którym będziesz musiał zaakceptować Kwalifikujące się roszczenie, zostanie wydłużony o 24 godziny na każdy dodatkowy tydzień.

W takim przypadku Tubber ma prawo podjąć dodatkowe środki. Te dodatkowe środki obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Zmniejszenie oceny z recenzji naszych ofert łodzi.
 • Dodanie recenzji z jedną gwiazdką dla zarezerwowanego jachtu.
 • Anulowanie nadchodzących rezerwacji.
 • Zablokuj swoje konto gospodarza.
 • Usuń swoje bieżące aukcje.
 • Pobranie prowizji od Rezerwacji dokonanej online na Stronie Tubber, na co Gospodarz i Tubber zgadzają się, jest rozsądnym wstępnym oszacowaniem dodatkowych kosztów, które powinny zostać pokryte.
 • W przypadku anulowania rezerwacji przez Ciebie, gość otrzyma zwrot pełnej ceny rezerwacji. W takich przypadkach gość nie ponosi żadnych opłat za anulowanie.
 • Tubber pomoże gościom znaleźć alternatywne zakwaterowanie.
 • Jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie w wysokości 10% całkowitej ceny rezerwacji. Opłata za anulowanie wzrośnie do 60% całkowitej ceny, jeśli anulujesz rezerwację mniej niż 7 dni przed zameldowaniem. Koszty te obejmują zwrot poniesionych kosztów i czas na rozwiązanie problemów z rezerwacją.

Jeśli Gość zostanie przeniesiony na inną łódź przez Tubber lub Ciebie, możesz stracić część lub całość Opłaty dla gospodarza za rezerwację i możesz być odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez nas w celu znalezienia alternatywnego rozwiązania dla gościa.

Spierać się

Jeśli chcesz zakwestionować Roszczenie lub podać szczegóły szczególnych okoliczności, takich jak uszkodzenie łodzi z przyczyny pozostającej poza Twoją kontrolą („Okoliczności łagodzące”), musisz niezwłocznie powiadomić nas e-mailem z tematem „Spór <nazwa łodzi> , <Imię gościa> i <Identyfikator rezerwacji> (spó[email protected]) lub telefonicznie pod numerem +44 (0)20 4525 9616. Podaj wszystkie istotne informacje i dowody, takie jak zdjęcie, nagranie wideo, certyfikaty kapitana i / lub kopie korespondencji kwestionując Roszczenie Gospodarza lub wyszczególniając Szczególne Okoliczności, pod warunkiem, że musiałeś dołożyć rozsądnych starań w dobrej wierze, aby spróbować rozwiązać Problem (y) Rezerwacji z Tubber i Gościem przed zakwestionowaniem Roszczenia lub zażądaniem okoliczności Specjalnych. Wszystkie ustalenia Tubber dotyczące Polityki Zwrotów Gościa, w tym między innymi ważność Kwestii Rezerwacji, ważność okoliczności Specjalnych oraz kwota do zwrotu Gośćowi, są ostateczne i wiążące dla Gościa i Tubber, których to dotyczy, między Tubber i hosta.

Rozwiąż bezpośrednio problem z rezerwacją

Goście mogą rozwiązać problem rezerwacji bezpośrednio z Gospodarzem, pod warunkiem, że poinformuje o tym Tubber, w pisemnym potwierdzeniu obu stron przez e-mail.

Tubber, Wszelkie prawa zastrzeżone